Door het horen van het Woord van Christus: Hoe groeit je geloof in Hem?

Door het horen van het Woord van Christus
Hoe groeit je geloof in Hem?

Geloof komt door het horen
Hoe wordt het Koninkrijk een realiteit voor je? Door dit simpelweg te geloven. Niet door hard werken, maar door aan te nemen dat dit zo is. Paulus zegt in Romeinen: “Geloof komt door het horen, door het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17).” Dat is het horen van het volbrachte werk van Christus. Sommige Bijbels zeggen dan ook: “Geloven komt door het horen van het Woord van Christus.” En hoe meer je hoort over Zijn heerschappij, Zijn Koninkrijk en Zijn volbrachte werk, des te meer onzin je gaat los laten en je van Hem begint aan te nemen.

Luister dus niet naar de “ja maar…” predikanten die zeggen dat je dingen moet doen om Zijn overvloedige genade te ‘activeren’ of te ‘onderhouden’. En luister ook niet naar de predikanten die beweren dat al Zijn beloftes nu niet meer gelden. Ten eerste: AL Zijn beloftes zijn ja en amen. God is geen leugenaar die zijn woord niet nakomt. Ten tweede: Jezus Christus is gister, vandaag dezelfde en zal altijd zo zijn. Laat je dus niet misleiden (Hebreeën 13:8-9). Jezus en Zijn Koninkrijk zijn nog steeds het zelfde.

Als jij meer en meer bewust wordt dat je niets voor Zijn werk hoeft te doen, omdat Hij het al gedaan heeft; en als je weet dat dit werk ook volledig en volmaakt is, dan zul jij Zijn werk gaan zien en in de Rust leven. Jezus zei niets voor niets: Als je gelooft zul je de heerlijkheid van God zien! Geloven is passief en komt door het horen en lezen over Zijn genade en Zijn volbrachte werk. Heb een relaxte dag vandaag!

Schapen en de wolven: Inzicht in het werk van de valse leraren

Schapen en de wolven
Inzicht in het werk van valse leraren

Gezonde ontwikkeling van een gelovige
Dan komen we bij een belangrijk punt aan. Mensen leren Jezus kennen en wandelen spreekwoordelijk op de wolken, ervaren de blijdschap en de vrede en krijgen op al hun gebeden antwoord van God de Vader. Die gene zal door alle mooie kadootjes van Jezus en God de Vader en de enorme blijdschap steeds meer op Hem gaan vertrouwen.

De zonde heeft geen grip op hem
Die persoon verandert werkelijk van heerlijkheid op heerlijkheid. De zonde heeft uiteindelijk werkelijk geen grip meer op die persoon, want wie slechts vertrouwd op Jezus Christus is dood voor de zonde. En wie vertrouwd op Hem is in Hem. Wie in God is, is niet afgezonderd van God. Dus wie in God is, is niet in de zonde. Net zoals bij Jezus toen Hij nog als een mens (in het vlees) in de wereld rond liep, toen had de zonde geen grip op hem.

Laat je niet misleiden
Johannes zegt niet voor niets in zijn eerste brief, dat als je in God bent, dan kun je niet zondigen. God is namelijk licht, liefde en niet van zichzelf gescheiden. Als je in God bent kun je dus niet in duisternis, liefdeloosheid en in afzondering van God zijn. Als je wel in duisternis, liefdeloosheid en zonde blijkt te zijn door de vruchten die je afwerpt, dan blijk je dus niet in God te zijn. Johannes waarschuwt daarmee meermalig en nadrukkelijk dat we ons niet mogen laten verleiden. Als we in God zijn, dan kan de zonde niets met ons doen! Laat je niet verleiden om iets anders te geloven.

Twee koninkrijken
Maar dan komt de boze wolf in schaapskleren. Helaas zijn die moeilijk te herkennen, omdat wolven in schaapskleren veel op de schapen zelf proberen te lijken. Hun doel is om die gene gevangen te nemen voor macht, geld of omdat het gewoon dienaren van satan zijn. Door te vertrouwen op Jezus en op niets anders, want dan leef je in Zijn Geest; je bent dan in God.

‘Zonde’ is alles dat afgezonderd is van God. Dat zijn dus machten, krachten, demonen en wereldgeesten die niet in God zijn. Paulus noemt de zonde in zijn Kolossenzen-brief het koninkrijk van de duisternis. De zonde leeft in het vlees en voert heerschappij over het vlees. Dus als je uit eigen kracht dingen probeert te doen, dan heeft de zonde macht over je.

Het Koninkrijk van God is de Heilige Geest (Rom 14:17), welke is uitgestort over alle vlees met Pinksteren, maar men gaat pas binnen in het Koninkrijk als men de Koning vertrouwd: Koning Jezus.

De taak van de valse leraar en valse profeet is om jou weer in het vlees te krijgen. Waarom? Omdat de duivel dan weer met je aan de slag kan. En mensen die in de greep van de duivel zijn betalen goud geld om er vanaf te komen, ook al is het op basis van een vrije gift. Daarnaast kunnen ze die mensen dan in alles laten geloven, waardoor hun macht groter en groter wordt.

Jezus Zijn werk is volbracht. Laat je dus door niemand wijs maken dat je nog zelf, op wat voor manier dan ook, aan de slag moet gaan. Relax, geniet van de dag! Dit is de dag die de Heer ons geeft!

Spoedcursus: Valse leraar – 3 tips om de macht over andere mensen te krijgen

Spoedcursus: Valse leraar
De ‘basics’ om over andere mensen te heersen

Tip 1: Wees creatief
Hoe krijg je iemand in het vlees? Dat is heel makkelijk! Bedenk regels, wetjes, geestelijke principes, voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden, complexe methodes en ingewikkelde procedures en processen. Bedenk dingen die ingaan tegen de kennis of het Woord van God, oftewel het ware Evangelie van Jezus Christus: Dat is rechtvaardiging en heiliging door vertrouwen op Jezus Christus en door niets of niemand anders. Je kan en mag niets doen om rechtvaardiging en heiliging te verkrijgen! Door mensen wijs te maken dat ze dingen moeten doen om hulp of zegen van God te krijgen, hou je ze succesvol uit Gods genade.

Tip 2: Maak en vangnet van wetjes en voorwaarden
God is razend op mensen die mensen wetjes en regels opleggen die nergens op gebaseerd zijn. Pas dus goed op als je als valse leraar aan de slag wil gaan. We lezen in het Oude Testament ontzettend veel voorbeelden. Jesaja 28:7-13 is tot nu toe mijn favoriet. “Wet op wet, gebod op gebod.” Mensen raken vast in het klapnet van verzonnen regels en wetjes. Ik zeg het nog een keer: God is razend op dit soort mensen, pas dus op als je als valse leraar aan de slag wil gaan. Waarom is God dan razend op je? Ten eerste omdat je dan ten onrechte staat te beweren dat God regels, wetjes en voorwaarden heeft gesteld om tot Hem te komen, terwijl dat niet waar is. Het werk is volbracht en iedereen die op Zijn volbrachte werk vertrouwd mag bij Hem komen. Ten tweede omdat je dan zo’n zwaar juk bij mensen oplegt, dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Ze zullen gebukt gaan onder enorme schuldgevoelens, door jou toedoen. Hou er dus rekening mee dat God niet blij met je is als je hieraan begint.

Tip 3: Vertrouw niet op Christus
Bedenk dus dat je op geen enkele manier in staat bent, om ook maar iets te kunnen toevoegen aan een werk van God. Alleen door te vertrouwen op Jezus Christus, en niet je eigen kunnen, kan je met God een leuk en relaxed leven hebben. Wil je jezelf en anderen eindeloos geestelijk en lichamelijk martelen? Stap dan vandaag nog uit het genadeverbond en omhels wetjes, regels en geestelijke principes (Galaten 5:1-9). Succes!

Nastudie
Jesaja 28:-7-13 – Voorwaardes houden je van God af.
Galaten 3 – Waardoor heb je Gods Geest?
Galaten 5:1-9 – Verwacht je zegen en hulp van God omdat je de Wet in het geheel of gedeeltelijk doet, dan val je uit Gods genade. Christus betekend voor jou dan niets.

Geen voorspoedsevangelie maar een evangelie met voorspoed: Voorziening is een manifestatie van Gods genade

Geen ‘prosperity gospel’ maar een ‘gospel’ met ‘prosperity’
God’s voorziening is Gods liefde’s manifestatie

Het welvaartsevangelie is geen evangelie
Je hoort vaak negatieve dingen over het begrip ‘welvaartevangelie’. Dat is niet vreemd, want dit is namelijk geen evangelie. Je moet namelijk dingen doen, om dingen van God te krijgen. Dat noem ik ‘voorwaardelijke zegen’. Je moet iets doen of gedaan hebben om zegen te ontvangen. Er zit een voorwaarde aan vast. Voorwaardelijke zegen is geen genade, want genade is onverdiende gunst.

Zelf zegen bewerken
Mensen die een beetje kennis van het Evangelie hebben, weten dat je door het beoefenen van ‘eigen-gerechtigheid’ je uit genade valt (bijv. Gal 5:1-9). Eigen-gerechtigheid betekend dat je dingen doet om bij God in een goed daglicht te staan of dingen doet om dingen bij God voor elkaar te krijgen. Door voorspoed te verdienen, wandel je niet in Zijn gerechtigheid, maar in eigen-gerechtigheid. Dat betekend dus dat als je op jezelf vertrouwd als (mede)oorzaak van zegen. Gezien je zelf absoluut geen bron van goddelijke zegen kan zijn, hoef je niet lang na te denken om te begrijpen dat als je op jezelf begint te vertrouwen je dan met een probleem zit. Je staat dan onder de vloek. Voorbeelden van eigen-gerechtigheid zijn de ouderwetse tienden en het vroom klinkende principe van ‘zaaien en oogsten’. In beide gevallen ben je bezig om God te bewegen om jou rijkelijk te zegenen. Dit is wetsdenken. En op wetsdenken rust geen genade en vrede.

Zegen van de Heer maakt rijk!
Het ‘prosperity gospel’ (voorspoeds-evangelie) is geen evangelie, maar het Evangelie brengt wel ‘prosperity’ (voorspoed) voort. Jezus zei niets voor niets: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen (eten, drinken kleding) zullen je toegeworpen worden.” Je kan je druk maken om allerlei dingen, maar uiteindelijk is één ding belangrijk, namelijk: Vertrouwen op de goede Herder. Psalm 23:6 laat zien dat voorspoed en genade je volgen, aanhangen, aankleven of overvallen als je de goede Herder volgt. Het is dus het volgen van de goede Herder dat je voorspoedig maakt, niet het najagen van geld. Een tekst die me enorm aansprak was Spreuken 10:22: “Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.”.

Paulus over Gods gevende liefde
Lezen we de brieven van Paulus, dan lezen we regelmatig over Gods manifestatie van Zijn liefde door voor ons te zorgen. Het woord ‘manifestatie’ betekend: uitingsvorm. Manifestatie is dus een manier waarop iets zich naar buiten toe laat zien.

Het is belangrijk om Bijbelteksten in het geheel en in de context te lezen. Ik behandel er nu twee: 2Corinthe 8’s “Hij is arm geworden, zodat we door zijn armoede rijk kunnen worden” en Filippenzen 4’s “Mijn God zal naar Zijn rijkdom u in alles naar Zijn heerlijkheid voorzien.” Daarvoor gebruik ik de Herziene Statenvertaling.

Christus is arm geworden, zodat ik rijk kan zijn
De context van beide teksten is geld. Het begint met geld en eindigt met geld en alles wat er tussenin zit is ook geld. Daarbij mag één ding niet vergeten worden, namelijk: vrucht. Als je God in je hebt wonen, dan kan het gebeuren dat je er lol in krijgt om, net als God, ook voor andere mensen te zorgen. (Het is geen probleem als je die behoefte niet hebt, het is namelijk belangrijk dat je eerst goed voor jezelf zorgt en niet zelf crepeert terwijl je voor anderen zorgt.)

We lezen in de tweede Corinthe-brief dat Paulus heel veel geld ontving van minder bedeelde mensen te Macedonië. Die vonden het gewoon super vet om de andere heiligen in Jeruzalem te helpen. Israël zat namelijk na de kruiziging van hun Messias in een economische crises. We lezen dan vervolgens iets heel interessants, namelijk dat Paulus in vers 15 een vergelijking trekt met het verzamelen van manna in de woestijn. Je kan wel veel verzameld hebben, maar uiteindelijk is het maar beperkt houdbaar. Overvloed aan de ene kant, vers 14, is om het tekort aan de andere kant aan te vullen.

(En dan blijf ik bij het standpunt dat je niet dwangmatig moet weggeven als God je overvloed schenkt. Jij bent de eerste die moet genieten van de gunst van de Heer. En daarnaast moet je niet aan “christenen” geven die niet christen zijn. Daarmee ondersteun je namelijk een vals evangelie. Geven is alleen goed als je er lol aan hebt. God heeft namelijk de blijgevige gever lief. Niet de dwangmatige gever. Dus beter niet geven, dan dwangmatig geven.)

Omdat de Corinthiërs stinkend rijk zijn en ze toch niet te kort zullen komen, daagt Paulus hun in vers 8 uit om eens flink te gaan geven. Daarmee kunnen ze zelf hun echtheid en oprechtheid van hun liefde testen. En daarnaast vul je het tekort van andere heiligen aan. Voor de duidelijkheid: Dit is de context van 2 Corinthe 8: Geven is een manifestatie van liefde. Geven is een manier waarop liefde zichtbaar kan worden. (Liefde kan zich natuurlijk ook op andere manieren uiten, maar iets ontvangen is natuurlijk het leukste.) Als je dit begrijpt, dan snap je natuurlijk het daarop volgende vers, namelijk vers 9 (9 is het getal van ‘vrucht’):
“Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden (2Cor 8:9, HSV2008).” Als je het niet vroom van me vind om nu te zeggen dat de Corinthiërs rijk geworden waren door Zijn armoede, dan moet ik je vertellen dat de gemeente van de Corinthiërs bestond uit hele simpele mensen toen ze kennis maakte met Christus (1Cor 1:26). Ze moeten dus ergens rijk van zijn geworden als Paulus hun vraagt om hun rijkdom met andere heiligen te delen. Even ter attentie: Paulus zegt dat Christus ook voor materiele rijkdom gestorven is, niet voor zelfverrijking zoals zogenaamde welvaartspredikers, maar om de welvaart van alle heiligen te bevorderen.

Mijn God zal naar Zijn rijkdom in heerlijkheid voorzien
Dan een andere tekst die door welvaarts-predikers vaak verkeerd gebruikt wordt, namelijk Filippenzen 4:19: “Maar mijn God zal naar Zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Ik onderstreep de “van alles wat u nodig hebt” om aan te geven dat het hier om “van alles wat u nodig hebt” gaat. Daar vallen ook eten, drinken, kleding, en een dak boven je hoofd onder. Dat wil niet zeggen dat we dan maar moeten denken dat je alleen maar van God het “nodige” mag verwachten, want er staat immers: “naar Zijn rijkdom” en “in heerlijkheid”. Dus dat is niet naar de maatstaven van mensen, maar naar Gods maatstaven. Denk bijvoorbeeld aan de lelies in het veld. Die zien er zeer goed uit. En als ik de mussen in mijn straat bekijk, dan zijn die fatsig dik. Volgens mij moet het wel goed met me komen als ik slechts op Hem vertrouw in al mijn zaken. Mijn enige zorg zal dan overgewicht zijn. Of kan ik ook dat aan Hem toevertrouwen?

Even terug op Filippenzen 4. Dit gaat echt helemaal over Gods zorg voor jou. Laat dat duidelijk zijn. Neem bijvoorbeeld vers 6 en 7. We hoeven lekker nergens bezorgd over zijn. Gewoon Jezus en God over onze enorme problemen vertellen. Als het water je echt aan de lippen staat, ga je helemaal los en is het geen probleem om je echt eens goed boos te maken. Had God maar eerder moeten ingrijpen! Ga naar Hem zoals je bent; zonodig scheldend. En dan komt God met zijn enorme onverklaarbare en alles-veranderende rust naar je toe. Helemaal te gek! Lang leve Zijn overvloedige genade! En de keren dat God je op een bijzondere manier uit de problemen helpt, kan je niets anders dan gaten in de lucht springen en “dankje, dankje, dankje, dankje!!!!” roepen.

Vers 10 is een vrome manier van Paulus om te bedanken voor de centen die hij van de sponsorende gemeente van Filippie kreeg: “…ik ben zeer verblijd geweest in de Heer dat uw denken aan mij weer eens opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad.” Tuurlijk Paulus. Hij vervolgt namelijk met: “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek…”. Dus ja, het gaat om materiele zaken. Dan zullen nu mensen zeggen dat Paulus niet altijd zo goed voorzien was. Dat klopt. Want daarop volgt dat Paulus getuigt zowel armoede als overvloed gekend te hebben. Maar zelfs in de meest verrotte situatie kon Paulus zeggen (beroemde vers 13): “Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft (Filip 4:13, Willibrord).”

Ik begrijp dat ik mensen dan nog steeds met vraagtekens in het hoofd achter laat over Paulus’ zijn arme periode’s om zelf ook armoede in plaats van rijkdom te omhelsen. Een belangrijke aantekening over dit onderwerp is te maken met 1Corinthe 4:9-10, waarin Paulus aangeeft dat hij denkt dat God de laatste apostelen heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. De Gemeente daarentegen sterk en geëerd (1Cor 4:10). We kunnen dus onmogelijk naar de situatie van Paulus kijken als maatstaf voor ons eigen geloofsleven.

Zegen van de Wet
Dan neem ik je nu mee naar het Oude Verbond. Mozes kreeg te horen van God dat als je alle geboden en voorschriften doet zoals de Wet dat zegt, je dan op geestelijk, lichamelijk en materieel vlak smerig-goed gezegend bent. Doe je niet alle geboden en voorschriften, dan ben je vervloekt op geestelijk, lichamelijk en materieel gebied. Jezus is het einde van de Wet voor een ieder die gelooft. Hij beloofde de Wet voor ons te vervullen en heeft dat ook volgens de Wet gedaan. Namelijk, door als rechtvaardige aan een hout te hangen en daarmee de vloek opzich te nemen. De Wet zegt namelijk: Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. De Wet is door Hem vervuld. Wie dus in Jezus gelooft, wandelt dus in een vervulde Wet. Blijf je bij geloof in Jezus, dan kan je een vinkje bij elk gebod en elk voorschrift van de Wet zetten en ben je een asociaal-gezegend mens (Deut 28-1-14)!

Geheim van Salomo
Een andere les uit het Oude Verbond als het gaat om welvaart haal je bij de rijkste man uit de geschiedenis: koning Salomo. Wie anders? Hij heeft het geheim van zijn welvaart (geestelijk, lichamelijk, materieel) opgesteld in Spreuken. We weten bijna allemaal wel dat God hem de vraag stelde: “Wat wil je hebben, dan zal ik het je geven?” Salomo koos voor wijsheid, in plaats van grote rijkdom, de dood van zijn vijanden of grote roem. Nu gebeurt er iets aparts. God geeft hem wijsheid, maar tegelijk wordt hij stinkend rijk, krijgt hij rust van al zijn vijanden en kennen wij hem nu nog als de meest geniale en rijke koning die ooit geleefd heeft. Kortom: Hij vroeg om één ding en kreeg alles. Hij vroeg om wijsheid en al het andere werd hem toegeworpen. Jarenlang heb ik dit niet echt begrepen, tot ik Spreuken goed begon te lezen. Hier staat het geheim voor een succesvol, welvarend, zwaar gezegend en gelukkig leven. Niet onder de vloek, maar onder de zegen! Wie wil dat nou niet? Ik wijs een aantal aandachtspunten in Spreuken aan. Lees bijvoorbeeld Spreuken 3 over de wijsheid eens:

16 Lengte van dagen is in haar rechterhand,
in haar linkerhand zijn rijkdom en eer.
17 Haar wegen zijn lieflijke wegen,
al haar paden zijn vrede.
18 Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen:
wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.

En wijsheid zegt over haarzelf in Spreuken 8:

17 Ik heb lief wie Mij liefhebben,
en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.
18 Rijkdom en eer is er bij Mij,
duurzaam bezit en gerechtigheid.
19 Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud,
Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.

En Spreuken 9 zegt over wijsheid:

2 Zij heeft Haar slachting geslacht,
Haar wijn gemengd,
ook heeft Zij Haar tafel gereedgemaakt.

En verder:

4 Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken.
Wie zonder verstand is, tegen hem zegt Zij:
5 Kom, eet van Mijn brood
en drink van de wijn die Ik gemengd heb.
6 Verlaat de onverstandige dingen en leef,
en begeef u op de weg van het inzicht.

De oplettende lezer heeft vast al begrepen wat Salomo’s ‘key’ voor succes was, namelijk: de Heilige Geest de Geest van Jezus Christus. Gerechtigheid, boom van het leven, een slachtoffer, wijn, brood, een maaltijd. Dit zijn allemaal zeer duidelijke verwijzingen naar Jezus. De Geest heeft die dingen bereid, om toegang ertoe te verkrijgen. Spreuken 2:6 zegt: “Want de Heer geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en verstand.” Gods wijsheid is Gods Woord. “In het begin was het Woord en het Woord was bij God… (Joh 1:1). We zien telkens opnieuw terugkomen dat wanneer je blijft bij Christus, je dan geestelijk, lichamelijk en materieel in ruime mate voorzien bent. Maar zoals bij Salomo, zo is het ook bij ons. Hij koos voor Gods Wijsheid en zolang hij daarbij bleef, had hij een zeer voorspoedig leven. Toen hij daar vanaf week, verdween dit als sneeuw voor de zon. Jaag dus niet het geld, roem of de dood van je vijanden na, maar blijf bij Gods veelkleurige Wijsheid: namelijk Christus.

Manifesterende Genade
Maar blijf dan ook bij Christus. Veel mensen blijven dan niet bij Christus, omdat ze zich een ‘prosperity gospel’ van ‘zaaien en oogsten’ laten aanmeten, of zich laten wijsmaken dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen succes of welzijn. Gods liefde manifesteerd zich in een ongeremde behoefte om voor de mens te zorgen. Zijn liefde is levend en actief. Het blijft niet slechts bij woorden, maar wil gerealiseerd worden in daden. “Want de Heer, uw God, is de God der goden en de Heer der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet iemand om de persoon aanneemt en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling liefheeft, door hem brood en kleren te geven (Deut 10:17-18).” Liefde manifesteerd in zorg en zorg in geven.

Genade manifesteerd zich op verschillende manieren, maar als mens vind ik Gods verrassende manieren om voor me te zorgen persoonlijk het allerleukste. Het is dan ook niet vreemd dat Jezus zegt: “Bidt wat je wil en je zult het ontvangen, opdat je blijdschap volkomen wordt (Joh 16:23-24)” En het mooiste is: God wordt erdoor verheerlijkt (Joh 14:13)!

So, don’t limit God!
We hebben het hier nog niet gehad over orden van groten waarin God geeft, al weet ik dat Hij meer dan genoeg geeft voor wie op Hem, Jezus Christus, vertrouwen. Jezus zei in de evangelieën: “Voorzeker, meer dan Salomo staat hier.” Dus begrens God niet! Het enige dat Gods zorg voor ons kan tegen houden is omdat we Hem begrensen. We bepalen bijvoorbeeld dat het niet vroom is als God ons rijkelijk in alles voorziet in dat wat we nodig hebben en dat het veel vromer is om er knetterhard voor te moeten werken. We laten ons gek maken door allemaal meningen van mensen, terwijl de Schrift de Genade van God niet kan scheiden van Zijn gevende en helpende hand. Geestelijke zegen is niet te scheiden van materiele en lichamelijke. Al is het natuurlijk heel vroom en mooi omdat wel te doen, want als je onder de wet zit, en dus onder de vloek, moet je als dominee wel een verklaring hebben, waarom iedereen in zo’n belabberde situatie zit. Kenmerkend voor een kerk onder de wet is de lijst met zieken die altijd aan het begin van de dienst genoemt wordt. We worden dan niet gefocust op Christus, maar op problemen als ziekte. Vervolgens wordt daar dan ook de wet voorgelezen. Vind je het vreemd dat de kerk niet floreert? Dus focus niet op geld, niet op roem of de dood van je vijanden, maar vertrouw voor de verandering eens op Jezus alleen! Maar focus dan ook niet op de ziekte, je problemen, bepaalde angsten, maar vertrouw op Hem! Ja, het is goed om problemen, angsten en ziekten te onderkennen. Ja, het zal een ziekte zijn, ja, en een probleem ook wel, ja, en ja, de angst is ook niet zonder reden, MAAR Christus is groter dan al die dingen bij elkaar. In Hem zijn die dingen niet. Vertrouw dan op Hem, voor alle gebieden van je leven, zodat je in Hem bent.

Je zult dus begrijpen dat hoe meer wazige gedachten (bolwerken) over God uit je hoofd verdwijnen en hoe meer je op Hem durft te vertrouwen, des te meer je van Hem te zien krijgt. Raak dus niet overspannen en gestrest, omdat je leven zegenloos lijkt, maar groei in een positieve opinie over God. Hoor het goede van Hem. Hoor alleen de dingen die gelden voor de gelovige. Groei in Zijn genade en waarheid. Hoor je meer van Gods genade, dan durf je Hem meer en meer te vertrouwen en met Hem te leven. Dan zullen gunst en voorspoed je aankleven en aanhangen, in lengte van dagen. Succes!

Geloven in Jezus Christus
Dus vertrouw erop dat je niets hoeft te doen voor de zegen, in welke vorm dan ook. Vertrouw erop dat Jezus het op één of andere manier voor jou en mij verdient heeft. Wij kunnen het niet verdienen. Daarom heeft Hij het gedaan. Op dat werk van Hem vertrouwen heet “geloven in Jezus Christus”. Je vind het Koninkrijk en Gods gerechtigheid door te geloven in Jezus Christus. Als je dat doet, en niets anders, dan zullen al die dingen waar je normaal zo gigantisch voor moet knokken allemaal worden toegeworpen. Is dat niet relaxed. Klaar. (lees: het is volbracht)

Oorzaken waarom God jou niet geneest

Opsomming van alle dingen waarom God jou niet wil en kan genezen

Hieronder volgt een complete opsomming van alle redenen waarom God jou niet wil of kan genezen van jou ziekte of beperking:

 

[wanneer hier niets staat weer gegeven is dat geen fout op onze website]

 

Waarom christenen oordelen: een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

Waarom “christenen” oordelen
Een antwoord voor gelovigen en niet-gelovigen

God wordt door de “christenen” gelasterd onder de heidenen. Ze noemen zich christen, maar de vruchten zegt iets anders. Bijna iedereen in Nederland weet dat Jezus een goede man is geweest die naar anderen om keek, mensen genas en hun wees op het Koninkrijk.

Oordelen is een vrucht
Op internet is het vaak een slagveld onder “christenen”. Ze slachten elkaar af waar de wereld bij staat. De vraag is: “Kunnen zij hier wat aan doen?” Het antwoord is ‘nee’. Dat komt omdat al deze “christenen” op zondag of zaterdag en vaak ook doordeweeks, te horen krijgen dat ze dingen moeten doen om bij God in een goed daglicht te staan. Omdat deze wegen niet naar God leiden, staan ze in oordeel. Daarnaast falen ze steeds in het doen van die leefregels, omdat God jou niet vraagt om aan leefregels te voldoen om door Hem geaccepteerd te worden. Geloof in Jezus maakt je rechtvaardig bij God. Dus door erop te vertrouwen dat Jezus alles voor je heeft gedaan om bij God in een goed daglicht te staan, maakt dat God je helemaal accepteerd en liefhebt zoals je bent. De Bijbel zegt: “Er is geen oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom 8:1).” En de Bijbel zegt ook dat mensen die oordelen zelf nog onder het oordeel staan (Rom 2:1-4). Oordelen is een vrucht. Dat wil dus zeggen dat je kan proberen om anderen niet te oordelen, maar waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het is leuker, makkelijker en relaxter om gewoon op Jezus te vertrouwen.

Alle mensen schieten te kort: Vertrouw geen mens, maar vertrouw alleen God

De Bijbel serieus nemen

Vertrouw geen mens
Wanneer je alle psalmen doorleest, dan leer je hoofdzakelijk dat alle mensen tekort schieten, maar God nooit. Paulus verteld je het zelfde in de Romeinen-brief. Alle mensen schieten tekort en missen de heerlijkheid van God. Dit betekend dat elk mens wel eens gelogen, elk mens wel eens heeft gestolen en op één of andere manier een andere tekort heeft gedaan.

Dit schrijf ik niet zozeer om jou als lezer onder veroordeling te brengen, maar eerder om je te waarschuwen. Geen mens is te vertrouwen. Hoe mooi de titel ook mag zijn. Of het nu om advocaten, rechters of ministers gaat, vertrouw ze niet. Vertrouw alleen op God, want in de mens, in het vlees, woont de zonde. En de zonde is alles dat afgescheiden is van God, van liefde. En alles buiten de liefde is corrupt. Alleen God is te vertrouwen.

Wordt één met God
Tot God kom je door er niets voor te doen, maar door de uitnodiging aan te nemen. Laat je niet overtuigen, door iemand die zich ‘christen’ noemt, dat je allemaal dingen voor God moet doen, om één met Hem te worden, maar vertrouw erop dat God machtig genoeg is om één met jou te worden.

We leven niet in het jaar nul: Leven na de kruisiging van Jezus Christus

We leven na het kruis
Prent het in je hoofd dat we na het kruis leven en niet tijdens of vóór het kruis. Nu zul je het niet ten volle begrijpen, maar de Geest onderwijst je daar verder in. We leven na het kruis en niet daarvoor. Dat is een nieuwe situatie; een nieuw verbond; een veel betere deal. Vroeger kon je alleen maar onheiliger worden, omdat je gedrag en je prestaties bepaalde hoe dicht je bij God mocht komen en van Hem mocht genieten. Na het kruis kun je door het te durven geloven niet meer naar je eigen prestaties of gedrag te kijken dichter bij God komen.

Geestelijke zoutzakken hebben de focus op het vlees
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen het kruis compleet te negeren en toch naar je eigen gedrag te blijven kijken, maar dan onderga je het zelfde lot als Lot’s vrouw toen zij moesten vluchten van Sodom en Gomorah toen God die steden ging oordelen. Ze keek terug op haar leven in zonde en veranderde in een zoutpilaar. Let op: Het was niet haar gedrag, maar haar focus. Je verandert in een zoutzak als je naar je eigen gedrag en prestaties (de Bijbel noemt dat ‘vlees’) blijft kijken.

Leven door geloof
Paulus leert ons in zijn brief aan de Romeinen dat de zonde actief wordt als wij dingen voor God willen doen om dichter bij Hem te komen. Daardoor doen we op dat moment alles verkeerd. We komen namelijk niet tot God door wat we doen, maar door de Waarheid te geloven. Christus is de Weg tot God, de Waarheid en het Leven.

Zonde door de boom van kennis van goed en kwaad
Je ziet telkens je falen en je naaktheid, zoals Adam en Eva dat ook zagen, als je continu blijft eten en drinken van de bomen en bronnen van kennis van goed en kwaad. Als je continu blijft bedenken wat goed is en wat verkeerd, dan zie jij je naaktheid en falen en duikt je ziel weg voor God, zoals Adam en Eva dit ook deden in de hof.

Uit genade vallen
Paulus leert ons in de brief aan de Galaten dat Christus voor niets aan het kruis is gestorven als wij door ‘werken’ (door dingen te doen) gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) willen worden. Dan is het kruis van geen enkel nut voor ons. Paulus voegt er dan aan toe dat we dan uit Zijn Genade vallen. Hier lees je mogelijk wat jou probleem is en dat is ook het probleem van bijna iedereen die zich vandaag de dag “christen” noemt. Ze doen dingen voor God om dichter bij God te komen, om aardig en goed door Hem gevonden te worden, waardoor ze juist verder van God af raken. Want de dingen van God zijn uit genade en de dingen van de afgoden (de zonde, dingen buiten God) zijn door ‘werken’.

Zonde haalt zijn kracht uit wet
Zoals ik vaker zeg: de zonde haalt zijn kracht uit wet (Romeinen 7 en 1Corinthe 15:56). Daar tegenover staat dat het Evangelie (rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus) een kracht van God is (Romeinen 1:16-17). Dus zo lang je gelooft (erop vertrouwd dat je niets voor God moet doen, omdat het al gedaan is) heb je een open hemel bij God. Paulus zegt daarom dat het Evangelie een kracht van God is, omdat er wanneer je gelooft niets is dat God tegenhoud om Zijn heerlijkheid in jou leven uit te gieten.

Op het terrein van de zonde begeven
Hou je er voorwaarden, principes, regeltjes, en dus wetjes op na die jou vertellen dat je eerst alles op orde moet hebben voordat die hemel ook echt open is, dan geef je de zonde een stok om mee te slaan. Je wil dan namelijk eerst nog van alles doen (wat onzin is, want je kunt en hoeft niets te doen om naar God te komen), daardoor ben en blijf je buiten God, waardoor je in de macht van de zonde bent (je bent dan op het terrein van de zonde) en dan kan de zonde met je doen wat die wil. Je sluit daarmee zelf de deur naar God. Het bijzondere is dat de deur al 2000 jaar wagenwijd open staat. Zo wijd dat daar complete schaapskuddes door naar binnen kunnen. Jezus is de deur.

Zonde van Babel
Dus ga niet proberen een toren van Babel te bouwen om naar God in de hemel te komen, want de Naam van de Heer is als een toren. Zijn Naam is als een toren waardoor we één kunnen zijn met God in de hemel. De verschillen met de toren van Babel is dat de deze door mensenhanden gemaakt was en nooit af kwam.

Vertrouw dus op wat er al is en probeer niet zelf naar de hemel op te klimmen. De hemel is namelijk al naar beneden gekomen.

Het werk van Jezus Christus: Wat is geloven in Jezus Christus?

Wat is ‘geloof in Jezus Christus’?

Wat heeft Jezus gedaan? Daar zijn ontzetten veel en lange antwoorden op te geven en dat zal ik dan ook niet laten:

Laten zien wie Hij was, zodat we kunnen geloven
Als eerste heeft Hij laten zien dat Hij onbetwistbaar de Zoon en de Christus van God is. Dit doet Hij nog steeds door bijzondere wonderen te doen. Je vertelde zelf dat Hij jou wensen heeft vervuld. Daardoor ben je tot geloof gekomen en is je geloof bevestigd. Jezus Christus is namelijk nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8-9).

Ook hier zie je hoe Genade werkt: Het is niet dat wij hard ons best moeten doen om te geloven, maar God moet Zijn best doen zodat we geloven. Wij kunnen daar op vertrouwen. Door Gods Geest kon Hij de wonderen verrichten waar we in de evangeliën zo uitgebreid over lezen en meer nog.

Geboren als Zoon van God
Ten tweede is Hij geboren uit een maagd. Nu is dit niet het belangrijkste gegeven, maar wat het belangrijk maakt is dat Hij vanaf de geboorte in goede relatie met God stond net als Adam. Daardoor kon er een nieuwe start gemaakt worden. En omdat Jezus in goede relatie met God stond, kon Hij op Zijn dertigste de Heilige Geest ontvangen. De Geest kan je alleen ontvangen als je in goede relatie met God staat. En je komt in goede relatie met God door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Gezien Jezus nog niet aan het kruis gestorven was, kon Hij ook nog niet gerechtvaardigd (in goede relatie met God komen) worden door geloof in Zichzelf. Daarom moest Hij als Gods Zoon geboren worden, zodat Hij vanaf de geboorte gerechtvaardigd zou zijn bij God. Begrijp je?

Hij heeft geen afstand van God genomen tijdens Zijn leven
Ten derde heeft Hij zich niet laten verleiden om afstand van God te nemen en is zo tot aan het kruis een heilig offer voor God. Heilig betekend dat Hij voor God apart gezet was. Hij was een heel mens, een smetteloos lam zonder vlekken. Johannes de Doper zag al dat Jezus het Lam van God was. En omdat Hij rechtvaardig was tot de dood, hoeven wij niets te doen om rechtvaardig te worden bij God. We hoeven dit alleen maar te weten om gerechtvaardigd te zijn. Begrijp je? We hebben dus een open hemel bij God, als wij er niets voor willen doen en weten dat dit ook niet hoeft, omdat het al gedaan is door Jezus Christus.

Christus is Overwinnaar, waardoor wij meer dan overwinnaars zijn
Ten vierde was Jezus heilig en rechtvaardig aan het kruis genageld en daarna uit de dood opgestaan. Aan het kruis zijn heel veel dingen tegelijk gebeurt. Ik zie het kruis en de opstanding van Christus als een overwinning, zoals het winnen van een sportwedstrijd of marathon. Jezus heeft de marathon voor ons gelopen en gewonnen en wij mogen van zijn prijzengeld genieten. Door het prijzengeld hoeven we niet meer voor God te werken, hoeven we de wet niet meer te doen, regelt God onze zaakjes (materieel, vleselijk en geestelijk) en krijgen we Zijn Geest en andere zaken om zelf en met anderen van te genieten.

We mogen en kunnen dus op basis van Zijn prestaties, Zijn titel en Zijn status en Zijn middelen alles doen wat we willen. (Dit klinkt natuurlijk helemaal niet kerks, maar dat was mijn bedoeling ook niet.) Jezus geeft ons zelf in het Evangelie van Johannes en ook aan het einde van het Evangelie van Marcus alles in handen. We ontvangen niet alleen Zijn vrede, maar we kunnen verlossen en vervloeken die we willen, zoals Hij kon. We kunnen zieken genezing geven en demonen verdrijven. Jezus geeft zelfs aan dat we boven overheden staan doormiddel van zijn verschillende uitleggingen die gaan over het betalen van belasting. Als we gif te drinken krijgen, dan zal het ons niets doen. We kunnen net als Hem bidden wat we willen en we zullen het krijgen. Hij heeft het ons gegeven dat we kinderen van God kunnen zijn. Ja, dit en meer staat allemaal in het Nieuwe Testament en kunnen we onvoorwaardelijk doen, krijgen, ontvangen en nemen op basis van de naam van Christus. We doen het namelijk allemaal op Zijn naam.

Net als dat je naar een buurtcafé kan gaan (klinkt opnieuw heel onkerks), een drankje kan bestellen en zeggen dat dit op naam van iemand gezet kan worden. De rekening is dan voor die gene. In dit geval is de rekening al lang betaald en wanneer deze nog niet betaald zou zijn, dan is er nog ruim voldoende prijzengeld over om dat te doen. Er is zelfs zoveel prijzengeld, dat wanneer alle mensen die ooit geleefd hebben samen met de mensen die nu leven en nog gaan leven dit allemaal tegelijk uitbundig gaan uitgeven en gebruiken, er nog zoveel over blijft dat dit tot in alle eeuwigheden nog overvloedig van te leven. Hij kwam om ons leven te geven en wel in overvloed. Je kunt immers niet uitdelen, als je zelf niets of weinig hebt. Door Jezus hebben we zoveel, dat we het nooit allemaal kunnen op krijgen.

Jezus is overwinnaar, maar wij zijn meer dan overwinnaars. Waarom? Omdat Jezus overwonnen heeft door er iets voor te doen, maar wij zijn op dat punt meer dan Hem, omdat wij, zonder dat wij er iets voor hebben gedaan, zijn prijs kunnen gebruiken. We zijn meer dan overwinnaars omdat Hij het ons van harte heeft gegund. Het is een onbegrijpelijk groot kado. Maar laten we nou niet ons best gaan doen om te begrijpen hoe groot het kado is, maar laten we er nu flink van profiteren. Nu klinkt dit opnieuw heel onkerks, maar hoe kan God nou geëerd worden, wanneer er niets van Zijn glorie in ons leven zichtbaar wordt omdat wij zo vreselijk Hollands bescheiden willen zijn? Dus ga lekker ontvangen en gebruiken, zodat God daardoor verheerlijkt wordt.

Het is volbracht
Als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste is van Gods tweede werk (schepping was de eerste), dat net als bij het eerste Zijn werk helemaal af en klaar is voordat wij er van kunnen profiteren. God wil dat we er 100% van gaan nemen, zonder iets ervoor terug te geven. Het is namelijk uit genade: gratis. Als we er iets voor terug gaan geven of er iets voor proberen te doen, dan is het niet gratis meer. God geeft alleen, dus als je er iets voor moet doen, dan is het niet van God. Zo makkelijk is het.

God is licht – Vraag en antwoord

Vraag
“…Ik voelde de aanwezigheid van Hem. Ik denk dat het daardoor ook komt dat ik leiding en richting voelde en de juiste dingen deed. Met andere woorden, als God in je leven is ga je waarschijnlijk vanzelf voor Hem (en voor jezelf) iets doen wat goed is, en als Hij op afstand is, is de richting onduidelijker en ga je vreemde dingen doen die niet nodig en de bedoeling zijn vermoed ik. Klopt dit?”

Antwoord
Dat heb je helemaal juist en dat is ook de boodschap van het Nieuwe Testament. God is licht en in Hem is geen duisternis. Het is dan ook niet voor niets dat de psalmenschrijver van Psalm 119 schrijft dat het woord een licht op zijn pad is. Nu lezen we in het begin van het Evangelie van Johannes dat het Woord net als ons geworden was. Zijn Geest is onze gids en het licht op ons pad.

Daarnaast onderwijst de Geest ons, waardoor je weet wat je me schreef. Johannes zegt niet voor niets in zijn eerste brief (achterin je Bijbel staan zijn drie brieven) dat jij je niet moet laten misleiden, want wij hebben Hem in ons wonen. We hoeven ons niets wijs te laten maken, omdat de Geest ons onderwijst (1Joh 2:20 en 1Joh 2:27). Ook zegt hij in die zelfde brief het zelfde als jij schrijft, namelijk dat als we in God zijn we geen dingen doen die het vlees wil, maar de dingen die God wil.

Laat je niet misleiden door mensen die zeggen dat het andersom is: Dat je eerst moet stoppen met verkeerde dingen doen, voordat je naar God toe mag. Dat is namelijk het oude verbond (Oude Testament). Daarmee zeggen zij in wezen dat Jezus voor niets is gestorven. Want Jezus is nu juist gestorven omdat wij onszelf niet kunnen verbeteren. Buiten God (dus in de zonde) doen we de dingen van het vlees (dingen die je zelf wilt, maar die niet van God zijn) en in God doe je automatisch de dingen van de Geest (de dingen van God). De Bijbel noemt de dingen van het vlees (de dingen van jezelf) de (oude) natuur en noemt de dingen van de Geest de nieuwe natuur.

Dus als je de dingen doet die niet van God zijn, dan moet je niet denken: Ik moet me anders gaan gedragen. Want dat is geen geloven, maar de Bijbel noemt dat ‘werken’ of ‘werken der wet’. Je probeert dan om je goed te gedragen voor God, zodat God je aardiger vind of toegang tot God te krijgen. Het vlees (jij zelf) kan God niet behagen (blij maken), leert het Nieuwe Testament. En het is niet mogelijk om God te behagen dan door geloof. Geloof is een vertrouwen op een feit dat je niet kan zien. In dit geval is het vertrouwen op de naam van Jezus Christus. Met Zijn Naam bedoelen we zijn status, persoonlijkheid en het werk dat hij op Zijn Naam heeft staan. Maar maak het jezelf makkelijk: Vertrouw er gewoon op dat jij niets voor God hoeft te doen, omdat Jezus het al gedaan heeft.